افراد آنلاین
نام کاربری زمان مکان
مهمان 09:35 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 09:35 AM در حال خواندن موضوع شرط مرزی غیر پایا
مهمان 09:35 AM در حال خواندن موضوع توربین گاز
مهمان 09:35 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:34 AM در حال خواندن موضوع نحوه کنترل دبی بخار در off design
مهمان 09:34 AM در حال خواندن موضوع چطور میتوان یک کانال با مجرای مستطیلی را به صورت دو بعدی شبیه سازی کنم؟
مهمان 09:34 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:34 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:33 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:33 AM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 09:32 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:32 AM در حال مشاهده‌ی رتبه‌های mojtaba mohammadnia
مهمان 09:31 AM انجمن مهندسان شرکت مهندسی پترودانش صفحه اصلی
مهمان 09:30 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:30 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 09:28 AM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 09:28 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 09:28 AM در حال خواندن موضوع حجم سلولها در مدل axisymmetry
مهمان 09:28 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 09:28 AM در حال خواندن موضوع سوراخ زدن هندسه و مش زنی سوراخ
کسانی که امروز آنلاین بودند | دوباره سازی این صفحه