افراد آنلاین
نام کاربری زمان مکان
مهمان 07:13 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 07:13 AM در حال خواندن موضوع (Advanced Fluent 1(fall -93
مهمان 07:13 AM در حال خواندن موضوع شبیه سازی CFD سیستم خنک کاری مراکز داده با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 07:12 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 07:12 AM در حال خواندن موضوع مدلسازی جریان آب و هوا
مهمان 07:11 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 07:11 AM در حال خواندن موضوع دوره پیشرفته شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT تابستان 92
مهمان 07:11 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 07:10 AM در حال خواندن موضوع ضریب گشتاور توربین های محور افقی
مهمان 07:10 AM در حال خواندن موضوع توابع دیواره
مهمان 07:10 AM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 07:10 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 07:10 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 07:10 AM در حال خواندن موضوع Ensight
مهمان 07:08 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 07:07 AM در حال خواندن موضوع ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD
مهمان 07:07 AM در حال خواندن موضوع سوال
مهمان 07:07 AM در حال خواندن موضوع ANSYS UDF help
مهمان 07:06 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 07:05 AM در حال مشاهده Calendar
کسانی که امروز آنلاین بودند | دوباره سازی این صفحه