افراد آنلاین
نام کاربری زمان مکان
مهمان 10:29 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 10:29 AM در حال خواندن موضوع ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD
مهمان 10:29 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:29 AM در حال خواندن موضوع شرايط كاري د رمبدلهاي با تغيير فاز
مهمان 10:28 AM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 10:28 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:28 AM در حال خواندن موضوع Fluent parallel settings
مهمان 10:28 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:27 AM در حال مشاهده انجمن طراحی نیروگاه و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار Thermoflow
مهمان 10:27 AM در حال مشاهده انجمن آموزش شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Flow3D
مهمان 10:27 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:27 AM در حال خواندن موضوع vof
مهمان 10:27 AM در حال جستجو انجمن مهندسان شرکت مهندسی پترودانش
مهمان 10:26 AM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 10:26 AM در حال جستجو انجمن مهندسان شرکت مهندسی پترودانش
مهمان 10:26 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 10:25 AM در حال مشاهده Calendar
مهمان 10:25 AM در حال عضویت
مهمان 10:25 AM در حال خواندن موضوع امکان مدل کردن رسوب
مهمان 10:25 AM در حال مشاهده‌ی رتبه‌های مریم
کسانی که امروز آنلاین بودند | دوباره سازی این صفحه