طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

معرفی آئین نامه ها و استانداردهای مرتبط در طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

مدارک مورد نیاز برای شروع به كار طراحی

آشنایی با نقشه های معماری

آشنایی با نقشه های تاسیسات مکانیکی

سیستم های سرمایش و گرمایش

طراحی سیستم روشنایی و تهیه نقشه layout

آشنایی با پارامترهای روشنایی

محاسبات روشنایی

آشنایی با چراغ و لامپ و کاربرد آنها

طراحی سیستم پریز برق و تهیه نقشه lay out

تهیه نقشه تک خطی سیستم روشنایی و پریز برق

محاسبات و سایز کردن کابل

سایزینگ

طراحی سیستم اعلام حریق و تهیه نقشه هاي مربوطه

طراحی سیستم تلفن و تهیه نقشه هاي مربوطه

طراحی سیستم صوتی و تهیه نقشه مربوطه

طراحی سیستم شبکه data و تهیه نقشه هاي مربوطه

طراحی سیستم دوربین مداربسته CCTV و تهیه نقشه هاي مربوطه

طراحی سیستم ارتینگ

محاسبات مقاومت چاه ارت

محاسبه سایز سیم ارت

تهیه نقشه های اجرایی سیستم ارت

طراحی سیستم صاعقه گیر

انواع روش های حفاظت در برابر صاعقه و ارزیابی آنها

انواع صاعقه گیر و تهیه نقشه های اجرایی سیستم صاعقه گیر

برآورد بارهای الکتریکی

برآورد بار الکتریکی مورد نیاز

محاسبه دیماند و سایزینگ ترانس

محاسبه بار اضطراری و generator sizing

محاسبه بار بدون وقفه و سايزينگ UPS

طراحی UPS و تهیه مدارک مهندسی

طراحی ژنراتور و تهیه مدارک مهندسی

طراحی تابلو توزیع و تهیه نقشه تک خطی

تهیه نقشه های اجرایی و چیدمان

نقشه های سیم کشی و کابل کشی

نقشه های جانمایی تابلوهای برق ، ژنراتور ، UPS ، و . . .

متره و برآورد تجهیزات الکتریکی

ورود