روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان

جایگاه ارزیابی عملکرد در منابع انسانی

اهداف و اهمیت ارزیابی عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد

فرآیند ارزیابی عملکرد

فواید و منابع ارزیابی عملکرد

دوره ارزیابی عملکرد

معیارها ومشخصات ارزیابی عملکرد برتر

مروری بر ادبیات و تکنیک‌های متداول ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد بر اساس قابلیت‌ها (Competencies)

معرفی ابزار 360 درجه در عمل

شناخت نیازها و انتظارات کارکنان

ورود