دستورالعمل رویه جوشکاری و تایید کیفی جوش WPS & PQR

معرفی کدها و استانداردهای طراحی و ساخت مخازن تحت فشار

ASME B.P.V. Code Sec.VIII-Div.1&2  , PD500

معرفی کدها و استاندارهای جوش در مخازن تحت فشار و ارتباط آنها با کدهای طراحی

ASME B.P.V. Code Sec.IX , EN 288-3 / ISO 15614-1

آشنایی با طراحی اتصالات جوش

شناخت فلزات پایه با کاربرد در مخازن تحت فشار

آشنایی با روش‌های جوشکاری، مزایا،  محدودیت‌ها، شناخت پارامترهای اجرایی

شناسایی و انتخاب مواد جوش برای مخازن تحت فشار

اصول و روشهای تعیین پیش‌گرم مورد نیاز در جوشکاری

عملیات‌های حرارتی پس از جوشکاری(Post-Weld Heat Treatment ) ( شرایط نیاز، الزامات و روشها )

معرفی تست ضربه ( ماهیت، شرایط حاکمیت و روش تست مطابق کدهای طراحی )

معرفی پارامترهای اساسی و غیر اساسی و ... در WPS و PQR

تست‌های تایید صلاحیت جوش Procedure Qualification Test (PQT)

محدوده‌های هم پوشانی PQR در پارامترهای اساسی

تمرین عملی تدوین WPS برای موارد زیر:

فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژ

فولادهای سرویس دمای بالا( High Temperature Service )

فولادهای سرویس دمای پایین( Low Temperature / Cryogenic Service)

فولادهای زنگ نزن و پر آلیاژ

آتصالات غیر همجنس

جوشکاری در مخازن کلد (Corrosion Resistance Overlay)

جوشکاری‌های تعمیری

اتصالات Tube To Tube-Sheet در مبدل‌های حرارتی و بویلرها

روش اجرای PQT و تدوین PQR ( همراه با تمرین عملی )

اصول مهم در تدوین Welding Map

روش سیستماتیک در چک کردن مدارک جوشکاری،  WPS / PQR و پوشش WPS توسط PQR مربوطه

ورود